ระดมความคิด ร่าง พ.ร.บ ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานประชุมเสวนา ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....  โดยมี นางสาวดารณี      ลิขิตวรศักดิ์  รองอธิบดีกรมพลศึกษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมเสวนาในตัวแทนกรมพลศึกษา เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐาน ในการพัฒนาองค์ความรู้ และปกป้องดูแลสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาอย่างเป็นระบบที่มีมาตรฐานสากล ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง ขณะนี้ร่างพ.ร.บ. ตัวนี้ อยู่ในระหว่างกระบวนการนิติบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาความถูกต้องของร่างพระราชบัญญัติฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2560 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ