ล่องเหนือ ติวเข้มการเป็นเจ้าบ้านน้อย จังหวัดพิษณุโลก

กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าบ้านน้อย (Little Guide)” จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าบ้านตัวน้อย รู้สึกรัก หวงแหนและภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นตน ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือนท้องถิ่นตน รวมทั้งคอยต้อนรับและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ด้วยจิตสำนึกที่ดี มีอัธยาศัยไมตรีของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ นำไปสู่การกลับมาเที่ยวซ้ำ ในวันที่ 1 – 3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว โทรศัพท์ 02-214-1387

 

ล่องเหนือ ติวเข้มการเป็นเจ้าบ้านน้อย จังหวัดพิษณุโลก